Bestellen & Retourneren

Artikel 1 – Definities 

 1. SaniSupreme wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Bij SaniSupreme moet de koper de aankoopsom volledig voldoen bij aankoop via de webwinkel. 

 1. Dit kan per online bankieren bij diverse bankstellingen zoals aangeboden via de webwinkel.
 2. Zonder ontvangen betaling zullen er geen artikelen uitgeleverd worden.

Artikel 4 – Garantie 

Op alle producten hanteert verkoper een garantietermijn van 2 jaar met uitzondering van gebruiksschade ontstaan door gebruik of installatie. Wel dienen de producten door een erkend installateur of deskundige gemonteerd te zijn en dienen de productvoorschriften goed nageleefd te worden. Per servicegeval zal verkoper afzonderlijk beoordelen of er garantie kan worden toegepast.

Artikel 5 – Bezorgen

 1. Alle artikelen worden vanaf een totaal aankoopbedrag van minimaal € 75,- gratis bij koper bezorgd tot aan de stoep op de begane grond. Wel dient er altijd iemand aanwezig te zijn die kan meehelpen met het uitladen, zo kan er sneller uitgeladen worden en kunnen de grotere artikelen met 2 mensen getild worden. Dit stelt verkoper zeer op prijs.
 2. Bij meerdere leveringen zal verkoper bezorgkosten in rekening moeten brengen.
 3. Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
  Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 5. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 6. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

 Artikel 6 – Reclameren / onderzoek

Alle artikelen worden door verkoper voor levering gecontroleerd. Pas bij goedkeuring worden de artikelen uitgeleverd aan de koper.

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclamaties met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen werkdagen vanaf de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend (bij voorkeur via e-mail met foto's van de schade; klantenservice@sanisupreme.nl)  Na deze termijn kan verkoper iedere reclamatie afwijzen.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. Verkoper beoordeelt of klacht/reclamatie gegrond is.
 4. Artikel 7 heeft betrekking tot alle producten en diensten die verkoper levert.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 7. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclamaties meer geaccepteerd.
 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel bijkomende kosten die ontstaan zijn door beschadigde of incomplete artikelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan montagekosten.
 9. Sanitair en tegels kunnen niet retour genomen worden door verkoper. De verantwoordelijkheid van het controleren en exact bepalen van bijvoorbeeld m2 ligt bij de koper.
 10. Mocht het maatwerk ingemeten en aangenomen zijn door SaniSupreme dan is verkoper volledig verantwoordelijk voor de afmetingen. Mocht de maat niet overeenkomen met hetgeen er afgesproken is, dan kan het product uiteraard wel retour en omgeruild worden voor een ander product.
 11. Glaswerk kan na afname niet meer retour genomen worden. Koper dient dus alle artikelen goed te controleren voor zij het laat vervoeren naar plaats van bestemming. De stabilisatiestangen van de douchewanden zijn standaard 100 cm breed, houdt hier rekening mee met het ontwerp / montage van de badkamer! De douchewand kan dus niet standaard op 110 of 120 cm gezet worden. Wel kan er een verlengingsstang bij aangeschaft worden.
 12. Mocht er een artikel defect raken bij montage dient dit direct gemeld te worden. Verkoper zal op dat moment beoordelen of dit een productiefout is of dat het een montagefout is. Bij productie fouten wordt het product geruild voor een nieuw product, we bestellen het artikel opnieuw en leveren deze aan u uit zodra deze binnen is. Bij montage fouten vervalt de garantie van het geleverde artikel en kunnen wij het artikel niet retourneren. Natuurlijk denken we altijd met u mee om tot een goede oplossing te komen.
 13. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel bijkomende kosten die ontstaan zijn door defecte artikelen of productiefouten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan montagekosten.

Artikel 7 – Natuursteen

Natuurstenen producten zijn altijd uniek, daarom kan het zijn dat deze producten niet dezelfde structuur of kleur hebben zoals koper deze heeft gezien in de showroom. Wastafels, wastafelbladen en wastafelkommen kunnen in combinatie dus verschillen, hou hier dus rekening mee. Ook moeten deze producten altijd behandeld worden voor gebruik. Meer informatie hierover bij SaniSupreme.

Artikel 8 – Ontwerp en advies

Ontwerpen (3d ontwerpen) die voor koper gemaakt worden zijn niet bindend en enkel bedoeld als inspiratie en indicatie om koper een goed beeld te geven qua indeling van de nieuwe ruimte. Aan de ontwerpen worden dan ook geen rechten ontleent.

Artikel 9 – Prijsstellingen

Bij SaniSupreme zijn de prijzen altijd transparant en duidelijk aangegeven. Aangezien verkoper actiegericht werkt kunnen de prijzen fluctueren. Dit heeft ermee te maken dat verkoper vaak grote aantallen inkoopt en daarom dus telkens de scherpste prijs willen afspreken bij haar leveranciers. Het kan dus zijn dat de prijzen die SaniSupreme aan koper heeft aangeboden, veranderen op onze website of in onze showroom. SaniSupreme probeert koper altijd de scherpste prijs te bieden.

 

Artikel 10 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.